Lhůty revizí prodlužovacích kabelů dle ČSN 331600 ed.2
Revize prodlužovacích kabelů dle doporučení ČSN 331600 ed.2 a ČSN EN 60884-2-7+A1

Doporučené lhůty revizí prodlužovacích kabelů dle ČSN 331600 ed.2, (dále jen ČSN), je tabulkou 1, poznámkou k tabulce 5 stanoveny na 3 měsíce. Pokud vezmeme cenu nového prodlužovacího kabelu a průměrnou cenu revize kabelu, vzniká otázka rentabilnosti celé procedury. Přitom lze i totu záležitost vyřešit schůdnou cestou. Pokud se použije ustanovení poznámky 8 k tabulce 1 výše uvedené ČSN, lze místním provozním řádem stanovit lhůty odlišné. Příklad: prodlužovací kabel pro napojení kancelářské techniky: lhůta pro revizi spotřebiče samého je dle doporučení ČSN stanovena na 24 měsíců, připojovací kabel k němu, který je defacto také prodlužovacím kabelem, rovněž 24 měsíců. Je pak nesmyslné, aby se prodlužovací kabel v tomto použití revidoval po 3 měsích. Pak stačí, aby se tento kabel označil tak, aby byla jednoznačná identifikace a místním provozním řádem lze pak i pro tento kabel stanovit stejnou lhůtu
24 měsíců. Zpracovat místní provozní řád by nemělo být pro revizního technika žádným problémem.

V minulosti byla vedena vzrušená diskuse o kvalifikačních požadavcích na osoby provádějící "revize" přenosných elektrických spotřebičů po tom, co nešťastným zásahem Svazu elektrotechniků českých a tehdejšího Českého normalizačního institutu došlo k vynechání příslušné části technické normy. SÚIP k této věci vydal jednoznačné stanovisko, že pro provádění těchto revizí postačuje kvalifikace běžného elektrikáře.

Kdo smí provádět revize prodlužovacích kabelů a přenosných spotřebičů - např. TIČR vydává pro tyto revize oprávnění E4. Je pak zajímavé si přečíst např.vyjádření Státního úřadu inspekce práce v Opavě, které je publikováno v časopisu Elektro11/2007 ....
Celý článek .....