WEB master
Jak na to - televizory ...
Od určité doby nemohu u televizoru v celém rozsahu regulovat hlasitost a současně nelze změnit naladění předvoleb. Co je příčinou?
U přijímače byl zřejmě aktivován tzv. hotelový režim. Tato funkce je součástí servisního nastavení a není proto přístupná uživateli. Odblokování Vám provede autorizovaný servis. Tento úkon není považován za záruční opravu, jedná se o placenou službu.

Vlastním televizor s funkcí PVR. Nahrávku ve formátu .ts však nemohu na žádném počítači přehrát ani pomocí přehrávače VLC, který tento formát podporuje. Co je příčinou?
Z důvodu ochrany autorských práv musí být PVR záznam v televizoru kódován, aby jej nebylo možné přehrát v jiném zařízení, mnohdy ani v jiném televizoru stejného typu. Toto omezení není svévolnou aktivitou výrobce, ale je vyžadováno mezinárodními společnostmi chránícími autorská práva.

Nedopatřením jsem zablokoval televizor rodičovským zámkem a neznám kód. Můžete mi sdělit, jakým způsobem mohu přijímač opět odemknout?
Postup, jak televizor odemknout bez znalosti bezpečnostního kódu, je obvykle uveden v návodu k obsluze. Pokud nemáte návod k dispozici, popis odblokování v něm nemůžete najít nebo se Vám odemknutí nepodařilo, obraťte se na autorizovaný servis, který Vám přijímač odblokuje. Na tento úkon se nevztahuje záruka, jedná se o placenou službu.

Proč se na mém televizoru nezobrazují správně některé znaky teletextu?
Tato závada může mít více příčin:
• Chyba se projevuje náhodně, některé znaky chybí nebo se po chvíli samy opraví. Příčinou může být nekvalitní televizní signál nebo chyba v naladění přijímače. Vhodný test najdete např. na straně 899 teletextu ČT1 nebo ČT2.
• Nesprávně se zobrazují pouze znaky s českou diakritikou. V tomto případě překontrolujte volbu znakové sady teletextu nebo jazyka OSD (viz návod k obsluze). Zpravidla bývá chybně nastavena znaková sada „Západní Evropa“ nebo „Turecko“ nebo zvolen jiný jazyk OSD než čeština. Všechny televizory dovážené do ČR by měly volbu češtiny umožnit, některé dokonce pro každou předvolbu zvlášť. Pokud byl televizor dovezen ze zahraničí individuálně, může být vybaven pouze západní znakovou sadou. V takovém případě Vám podle typu přijímače rádi zjistíme, zda existuje možnost úpravy dekodéru a za jakou cenu.
• Závada se projevuje pouze při delším zobrazení tzv. Fly-stránek (např. strana 100 na ČT1 nebo 101 na TV Nova a Prima TV), u kterých se část obsahu cyklicky přepisuje. Tento problém má příčinu v nekompatibilitě některých dekodérů teletextu a měl by být odstraněn softwarovou úpravou na straně vysílače (kodéru). Ke kontrole můžete použít stránku 897 na ČT1, TV Nova nebo Prima TV.

Při sledování televizoru v tiché místnosti je ze zadní části přístroje slyšet nepříjemné vrčení. Jak je možné, že můj starší televizor touto vlastností netrpěl?
Skříně moderních televizorů jsou vyrobeny z tenkého plastu a na zadní stěně bývají opatřeny mnoha větracími otvory. Nemají proto takové tlumící schopnosti, jako skříně starších televizorů. U přijímačů s klasickou obrazovkou (CRT) se obvykle jedná o magnetostrikční brum, který vychází z vychylovacích cívek. U 100Hz CRT televizorů je tento brum ještě zřetelnější, protože jeho kmitočet (200 Hz) je dvojnásobný než u klasických 50Hz přijímačů a lidské ucho je v této oblasti citlivější. Tento jev obvykle nelze považovat za závadu a je dán konstrukcí přístroje. U televizorů s LCD nebo PDP displejem může vrčení vycházet z některého z transformátorů v napájecích obvodech. Zda se ve Vašem konkrétním případě jedná o závadu nebo vlastnost danou konstrukcí se snadno přesvědčíte porovnáním televizoru s jiným přístrojem téhož typu.

Proč se po přepnutí televizoru s poměrem stran 4:3 na formát 16:9 objeví na horním okraji obrazu podélná bílá čára a na dolním či horním okraji problikávají nějaké bílé čáry nebo tečky?
U některých televizorů se zmenšením vertikálního rozměru obrazu zviditelní na jeho horním okraji měrné řádky (červený, zelený a modrý). Současně mohou na některém z okrajů problikávat data, která se přenášejí v snímkovém zatemňovacím intervalu (teletext, VPS, VITC a podobně). Tyto okraje obrazu jsou při zobrazení 4:3 zakryty maskou obrazovky a při přepnutí na 16:9 se zviditelní. Měrné řádky generuje videoprocesor přímo v televizoru a jsou nutné pro automatické nastavení závěrných proudů obrazovky a tím i černé barvy. Data, která se objevují zpravidla na dolním okraji obrazu, jsou do obrazového signálu vkládána při jeho záznamu nebo přenosu. Uvedený jev nelze považovat za závadu.

Při reprodukci z AV vstupu je obraz na televizoru pouze černobílý. Co je příčinou?
Pravděpodobně nejsou správně zadány parametry příslušného vstupu v ovládacím menu (místo kompozitního signálu FBAS/CVBS je chybně zvolen složkový signál S-video) nebo je naopak přiveden signál S-video ke vstupu, který tento signál nepodporuje. Nelze vyloučit ani chybu v propojení přístrojů nebo nevhodný kabel.

DVB-T programy z jednoho multiplexu mi na novém televizoru občas „kostičkují“ nebo vysazuje obraz a zvuk. Ostatní programy jsou v pořádku. Zkoušel jsem jiný přijímač a ten pracuje bezvadně. Může mít nový televizor malou citlivost nebo nějakou jinou závadu?
Z jednoho vysílače se většinou vysílá několik DVB-T multiplexů na různých kanálech se stejným výkonem. Neznamená to však, že úroveň a kvalita signálů bude v místě příjmu u všech multiplexů vždy stejná. Pokud se navíc setkávají signály vysílané na stejném kmitočtu z různých vysílačů (SFN) a u velkých měst ještě s různou polarizací, stačí i nepatrný rozdíl v dráze vlny, pohyb antény nebo překážka a jeden nebo více multiplexů mohou mít výrazně odlišné vlastnosti než ostatní. Kromě úrovně je u DVB-T velmi důležitá i kvalita signálu definovaná zejména parametry CBER (chybovost před Viterbiho korektorem), VBER (chybovost za Viterbiho korektorem) a MER (chybovost modulace). Pro kvalitní příjem DVB-T je třeba, aby byl signál stabilní, nebyl zatížen interferencemi (např. pre-echo), měl úroveň v rozmezí 45 - 60 dBµV, CBER menší než 1.0*E-2, VBER menší než 1.0*E-6 a MER větší než 25 dB (pro modulaci 64QAM). Výběrem místa, posuvem antény ve svislé ose, resp. jejím natočením do stran, lze příjem signálu mnohdy velmi výrazně zlepšit.
Pokud jiný přijímač pracuje na daném místě bez závad, ještě to neznamená, že má Váš televizor nějakou závadu nebo malou citlivost. Důležité je, jaké parametry má signál z Vaší antény a zda se závada projevuje i v místech, kde je kvalita signálu ověřena, například v prodejně nebo v servisu. Pokud byla anténa překontrolována odbornou firmou, je při podobné reklamaci nezbytné doložit naměřené hodnoty. Informativní údaje o úrovni a kvalitě signálu můžete obvykle zobrazit na televizoru sami (informace o signálu). Pokud jsou tyto hodnoty pod 70% nebo kolísají, nelze zaručit kvalitní příjem. V takovém případě nehledejte závadu v televizoru a nechte překontrolovat anténu odbornou firmou, která je vybavena profesionální měřící technikou.

Mám problém s televizorem. Po naladění digitálních programů nelze změnit automaticky přiřazená čísla předvoleb (např. ČT1 na 1, ČT2 na 2, Nova na 3, atd.). Mohu pouze změnit pořadí programů v tabulce, ale čísla zůstávají stále stejná. Existuje nějaký postup, jak čísla změnit? U analogových programů to funguje, u digitálních ne. V návodu jsem o tom nic nenašel. Můžete mi, prosím, poradit?
Uvedený problém souvisí s funkcí LCN (Logical Channel Number), která je součástí standardu DVB. Digitálně přenášené programy mohou mít pomocí deskriptoru LCN zadáno, v jakém pevném pořadí se mají na přijímačích v daném regionu (kabelovém rozvodu) uložit. V takovém případě nesmí být povoleno individuální přečíslování uživatelem, protože by při novém naladění nebo přidání nového programu mohly vznikat duplicity. Televizní a distribuční společnosti, které se podílejí na digitálním vysílání u nás, tuto službu nevyužívají. Přijímače s funkcí LCN pak programům pevně přiřadí čísla shodná se SID (identifikace digitální služby - Service ID). Jedná se o specifický problém daný momentálním stavem digitálního vysílání v ČR, který lze obvykle vyřešit nahráním nového firmware, kde je funkce LCN pro ČR vypnutá.Obraťte se na autorizovaný servis.

Jak je možné, že po dvou letech provozu jsou na displeji televizoru v místech ohraničení obrazu 4:3 po stranách svislé pruhy?
Na rozdíl od klasických obrazovek jsou ploché displeje (plazmové i LCD) více citlivé na trvalé zobrazení nepohyblivého kontrastního obrazu. V této souvislosti lze hovořit o jakési paměti displeje na statický obraz. Tato paměť je jednak krátkodobá (vratná) nebo nevratná, kdy dlouhodobě zobrazený statický obraz zůstává na stínítku patrný trvale. Nejnebezpečnějším případem je dlouhodobé sledování obrazu ve formátu 4:3 nebo 14:9, kdy se na širokoúhlém displeji zobrazují po stranách svislé černé pruhy. Stejné poškození displeje může způsobit dlouhodobé provozování počítačových her, použití televizoru jako monitoru u kamerových systémů nebo k zobrazení informačních textů či opakujících se reklamních spotů a to zejména při nastavení vysokého kontrastu.
Obecně se má za to, že se tento problém týká pouze plazmových displejů, ve skutečnosti však k nevratným změnám může dojít i u LCD. Na rozdíl od plazmových displejů, kde obvykle dochází k trvalému snížení emise (vyčerpání) luminoforů, je u LCD tento jev způsoben „únavou“ tekutých krystalů. Projevuje se jako tmavší svislé pruhy nebo skvrny na rozhraní obrazu a je obvykle více patrný na pravé straně displeje. Při běžném provozu se zobrazením na celou plochu (u vysílání 4:3 zvolit režim AUTO nebo PANORAMA) rušivé pozadí obvykle časem samo vymizí. Tento obecně známý fyzikální jev je dán úrovní LCD technologie a nelze jej považovat za vadu zboží. Na takové opotřebení se nevztahuje zákonná záruka.
Ke zmírnění tohoto nežádoucího jevu sice existují různé elektronické obvody, které automaticky pohybují stojícím obrazem tak, aby nebyl na stejném místě, ale jejich účinek nelze přeceňovat.
Podobné tmavší pruhy nebo skvrny u LC displejů mohou mít však zcela jinou příčinu: Vlivem elektrostatického náboje se na matnici, reflektoru a výbojkách podsvětlení displeje může zejména v zakouřeném prostředí usazovat prach. V takovém případě stačí nechat displej odborně vyčistit v autorizovaném servisu.
Protože je displej nejdražší součástí televizoru, v každém případě doporučujeme ponechat posouzení a případnou opravu na odborníkovi.

Při příjmu digitálního pozemského vysílání mi někdy přestane jít zvuk. Když přepnu na jiný program a zpět, je zvuk opět v pořádku. Stává se to obvykle na konci pořadů nebo po skončení reklamy.
Uvedený problém souvisí s netypickým kódováním vícekanálového zvuku u DVB-T v ČR, kdy místo několika souběžných stop se průběžně přepíná režim základního zvukového kanálu. Pokud během vysílání dojde ke změně, například do monofonně vysílaného filmu je vložena stereofonní reklama, televizor takovou situaci nepředpokládá a zareaguje nesprávně. K tomuto jevu dochází zejména na programech TV Nova, Nova Cinema a Prima TV. Česká televize vysílá všechny své programy trvale stereofonně, takže se zde uvedený problém nevyskytuje. Odstranění této závady je obvykle možné nahráním nového firmware do televizoru. S žádostí o pomoc se obraťte naautorizovaný servis.

Zakoupil jsem nový televizor Grundig. U všech programů se mi v horní třetině obrazu objevuje černý pruh s různými symboly a nápisem"Zcela nový TV přijímač se skvělými funkcemi". Nevíte, jak se tento pruh vypíná?
U Vašeho televizoru byl při prvním naladění aktivován demonstrační režim určený pro prodejny. Pro jeho zrušení je třeba v uživatelském menu obnovit tovární nastavení a při novém ladění zvolit domácí režim. Viz "Volba jazyka, země a režimu provozu" v sekci "Nastavení" v návodu k obsluze Vašeho televizoru.