§3, odst. 2

 

Vyhrazeným elektrickými zařízeními nejsou: ruční elektrické nářadí. elektrické spotřebiče do 400V, prodlužovací šňůry a odpojitelné přívody, zdravotnické elektrické přístroje.

 

Od data účinnosti zákona tedy není nutné provádět revize uvedených zařízení. Doporučuji ale provádět pravidelné kontroly těchto zařízení určeným pracovníkem.

 

§8, písm. d)

 

Požadavky na bezpečnost při činnosti na vyhrazených elektrických zařízeních mj: určení fyzické osoby odpovědné za elektrické zařízení, k jejímž povinnostem patří zajištění bezpečného provozu vyhrazeného elektrického zařízení, na základě písemného pověření vydaného v listinné nebo elektronické podobě právnickou nebo podnikající fyzickou osobou, která vyhrazené elektrické zařízení provozuje.

 

V tomto by měl pomoci revizní technik právnické nebo fyzické podnikající osoby. Tato osoba pak mj. stanovuje délku praxe pro ověření pracovníků elektroúdržby ve smyslu NV č. 194/2022 Sb.

 

§2, písm. d)

 

Vymezení pojmů a základních pravidel: - řád prohlídek, údržby a revizí jako součást provozní dokumentace, kterou právnická osoba a podnikající fyzická osoba provozující vyhrazené elektrické zařízení vymezuje požadavky, lhůty, postupy pravidla …...

 

Doporučuji vypracování tzv. "revizního řádu", kterým tyto podmínky budou stanoveny, opět by měl pomoci zkušený revizní technik právnické nebo fyzické podnikající osoby

 

Příloha č. 2, část A

 

Podklad pro výchozí revize mj.:

a) projektovou dokumentaci,

b) protokoly vnějších vlivů

f) výpočty rizik pro zařízení určená pro ochranu před účinky atmosférické elektřiny a začleněním posuzovaného systému ochrany před bleskem a přepětím do příslušnéídy LPS podle normových hodnot ...

 

Z tohoto ustanovení vyplývá, že nesmí být vyhrazené elektrické zařízení budováno bez projektové dokumentace a výchozí zpráva o revizi musí obsahovat výpočet řízení rizika pro ochranu před přepětím a to jak revize hromosvodů, tak revize silnoproudu. Doporučuji provozovatelům pohlídat, ve většině případů revize tyto podklady nemají.

 

 

Nařízení vlády č. 190/2022 Sb.
účinné od 1. července 2022
Změny legislativy vyhrazených elektrických zařízení